بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)  عبارت است از بازرسی فنی کلیه تجهیزات جایگاه هایسوخت رسانی گاز طبیعیشامل بازرسی سیستم میترینگ، لوله های LP تا درایر، درایر، کمپرسور (سیستم فشرده‌سازی)، دیسپنسر (توزیع کننده)، تابلوهای برق و کابل ها، حریم های ایمنی و نواحی تردد، مستند سازی و مخازن ذخیره و شیر مخازن گاز طبیعی فشرده مطابق با استاندارد های ملی 7829، 12054و 8002 و دستورالعمل و روش اجرایی سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارشات به مراجع ذیربط می‌باشد.